FOI
Funktionelle Orthonomie und Integration
Instytut kształcenia FOI GbR Friedhelm Becker i Hans de Jong

Witamy

FOI przedstawia si?:

FOI jest niezale?n?, holistyczn? koncepcj? terapii w osteopatii i terapii manualnej. Bazuje ona na praktycznym do?wiadczeniu ponad 25 lat terapii i przesz?o 150 000 zabiegach. Naukowe przedstawienie tej ogromnej liczby empirycznych do?wiadcze? odgrywa dla nas bardzo wa?n? rol?.

FOI wywodzi si? st?d, ?e cia?o na powsta?y w narz?dzie ruchu problem musi zawsze odpowiedzie? zachowaniem kompensacyjnym. Do?wiadczenie praktyczne pokazuje, ?e te mechanizmy kompensacyjne rozprzestrzeniaj? si? po ca?ym organizmie, lecz zawsze wed?ug wzgl?dnie okre?lonego wzorca. Z tego te? powodu mechanizmy kompensacyjne s? ?atwe do rozpoznania.