FOI
Funktionelle Orthonomie und Integration
Instytut kształcenia FOI GbR Friedhelm Becker i Hans de Jong

Kursy : Egzaminy : Koncepcja

Egzamin jest podzielony na cz??? teoretyczn? i praktyczn?, które zdaje si? w ten sam dzie?. Z podzielonych cz??ci najpierw zdaje si? teoretyczn?, a na ko?cu praktyczn?.

Tre?? egzaminu teoretycznego:
(Trwanie: ok. 90 min.)

  • Trójp?aszczyznowy model my?lenia
  • Wywiad / Podejrzenie rozpoznania
  • Rozpoznanie / Strategia terapii
  • Patologia / Mo?liwo?ci lub ograniczenia terapii


Tre?? egzaminu praktycznego:
(Trwanie: ok. 30 min.)

  • Ustna odpowied? egzaminu teoretycznego
  • Praktyczne przeprowadzenie poszczególnych technik


Po pomy?lnym zdaniu egzaminu zostanie wydany certyfikat, za którym bezpo?rednio id? dalsze korzy?ci i u?atwienia. Szczegó?y znajd? Pa?stwo tutaj.